Regulamin

REGULAMIN OSK ABC PRAWO JAZDY ŁUKASZ SZURA OBOWIĄZUJĄCY OD  01.04.2021

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców - ABC Prawo Jazdy OSK Łukasz Szura

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców ABC Prawo Jazdy Łukasz Szura, który na podstawie zaświadczenia nr ……… wydanego przez ……………………….. prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii: AM, A1,A2,A,B 

b) Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców ABC Prawo Jazdy Łukasz Szura z dnia 01.04.2021 r.

c) Szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r.

d) Szkoleniu uzupełniającym – oznacza dodatkowe szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej dla kandydatów na kierowców, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r.

e) Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

Warunki przyjęcia na kurs

§2

1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia lub osoba, która nie później niż 3 miesiące po dniu rozpoczęcia kursu skończy 18 lat, w przypadku takiej osoby ma ona obowiązek dostarczenia oświadczenia o zgodzie rodziców do uczestnictwa w kursie (wzór oświadczenia do nabycia w biurze). Druk zgody rodziców lub opiekunów prawnych powinien być wypełniony w siedzibie Szkoły w obecności pracownika biura, który potwierdza na druku zgodność podpisów i danych na podstawie dowodów osobistych lub praw jazdy.

Zajęcia organizacyjne kursu prawa jazdy: 18.04.2024 czwartek godz. 17:30
Zamknij komunikat